Home » درباره ما

درباره ما

مارک تواین نویسنده و فیلسوف معروف 

راز گنج یک بازی محیطی با جایزه واقعی است. میتوانید در بخش قوانین با این بازی بیشتر آشنا شوید. هدف ما از راه‌اندازی این بازی، برانگیختن شور و هیجان یک رقابت همراه با کنجکاوی و کسب علم است.

در کشو‌رهای اروپایی بازی‌های مشابهی تحت عنوان «Treasure hunt» و یا «Geocaching» برای پاسخ دادن به این نیاز نوجوانان و جوان وجود دارد که کمبود چنین بازیهای در فضای کشور کاملاً محسوس است. ما با ترکیب این بازی‌ها