Home » اصطلاحات بازی

اصطلاحات بازی

  • رقابت: هر دور از بازی یک رقابت نامیده میشود که جایزه، دوره‌ها و تعداد معمای مشخص دارند.
  • رازداران: رازداران گنج افرادی هستند که معماهای هر رقابت را طراحی میکنند.
  • گنج: جایزه نقدی یا غیر نقدی که در ابتدای هر رقابت مشخص میگردد.
  • گنجیاب: گنجیابها، بازیکنانی هستند که در رقابت شرکت میکنند
  • معما: هر مرحله از رقابت در قالب پاسخ دادن به یک سوال می‌باشد که آن را معما می‌نماییم. پاسخ ممکن است رفت به یک محل خاص، انجام یک عمل خاص یا تنها انتخاب یک گزینه خاص باشد

برای آشنایی با قوانین بازی می‌توانید به این صفحه مراجعه بفرمایید.